دکتر طیب قدیمی

نام : دکتر طیب
نام خانوادگی : قدیمی
آدرس سنندج - میدان آزادی - خیابان آبیدر - ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
تلفن ۹۸۸۷۱۳۲۸۷۱۰۱+
Call Now Button