دکتر محمود رزاقی

نام : دکتر محمود
نام خانوادگی : رزاقی
شماره نظام پزشکی : ۱۴۰۱۴
آدرس تهران - انتهاي همت غرب - اوايل بزرگراه خرازي - بیمارستان تریتا
تلفن ۴۷۲۴۱۰۰۰
Call Now Button
FA_IR