دکتر کسری مشیرآبادی

نام : دکتر کسری
نام خانوادگی : مشیرآبادی
شماره نظام پزشکی : ۹۲۴۲۳
آدرس بیمارستان سوانح سوختگی شهدای یافت آباد
تلفن ۹۸۲۱۶۶۷۸۳۱۲۰+
موبایل ۹۸۹۲۱۵۶۵۸۶۵۴+
ایمیل Moshirabadikasra@gmail.com
Call Now Button