دکتر جواد رحمتی

نام : دکتر جواد
نام خانوادگی : رحمتی
شماره نظام پزشکی : ۴۵۸۹۲
آدرس بیمارستان رازی
بیمارستان امام خمینی
تلفن ۹۸۲۱۶۱۱۹۰۰۰۰+
۹۸۲۱۵۵۶۳۰۵۵۳+
Call Now Button
FA_IR