دکتر هادی آمالی امیری

نام : دکتر هادی
نام خانوادگی : آمالی امیری
آدرس تهران - خیابان مطهری - خیابان عبادی - بیمارستان توس - کلینیک تخصصی توس
تلفن ۹۸۲۱٨٨۵۵٠٧٨٠+
۹۸۲۱٨٨٧١۴٨٩١+
٩٨٩١٩٣٣٣۶۶٩۶+
وبسایت drhadiamali.com
Call Now Button