دکتر فاطمه حسینی زادگان شیرازی

نام : دکتر فاطمه
نام خانوادگی : حسینی زاده گان شیرازی
شماره نظام پزشکی : ۱۱۰۴۴۲
تلفن ۹۸۲۱۲۲۳۹۹۴۰۳+
موبایل ۹۸۹۰۲۱۳۰۱۷۳۰+
ایمیل fatemehosseinizadega@gmail.com
Call Now Button