دکتر اسماعیل فرزاد فرد

نام : دکتر اسماعیل
نام خانوادگی : فرزاد فرد
شماره نظام پزشکی : ۵۱۲۲۵
آدرس ساری - خیابان فرهنگ - مجتمع شهریار
تلفن ۹۸۱۱۳۳۳۰۲۲۲۳+
Call Now Button