دکتر عبدالحمید قلی زاده پاشا

نام : دکتر عبدالحمید
نام خانوادگی : قلی زاده پاشا
آدرس ساری - بیمارستان زارع - بخش جراحی پلاستیک
تلفن ۹۸۱۱۳۳۳۱۴۷۵۷+
موبایل ۹۸۹۱۱۱۵۳۴۴۱۲+
Call Now Button