دکتر نازیلا فرنوش

نام : دکتر نازیلا
نام خانوادگی : فرنوش
شماره نظام پزشکی : ۱۱۱۱۵۷
آدرس مازندران - بابل - دانشگاه علوم پزشکی بابل - بیمارستان روحانی
تلفن ۱۱۳۲۲۳۸۳۰۱۳
Call Now Button
FA_IR