دکتر محمد قبادی مهر

نام : دکتر محمد
نام خانوادگی : قبادی مهر
شماره نظام پزشکی : ۸۵۵۱۲
آدرس بیمارستان مصطفی خمینی-بیمارستان لولاگر
تلفن ۸۶۷۰۱
۸۸۹۶۶۱۳۰
موبایل ٩٨۹۱۲۹۲۶۳۶۷۳+
Call Now Button
FA_IR