دکتر محمدرضا مقیمی

نام : دکتر محمدرضا
نام خانوادگی : مقیمی
شماره نظام پزشکی : ۱۱۱۶۳۹
آدرس بیمارستان فیروزآبادی - دانشگاه علوم پزشکی ایران
تلفن ۹۸۲۱۵۱۰۴۸۰۰۰+
Call Now Button
FA_IR