دکتر آراسته ترابی فارسانی

نام : دکتر آراسته
نام خانوادگی : ترابی فارسانی
شماره نظام پزشکی : ۱۲۸۸۸۹
آدرس دانشگاه جندی شاپور اهواز-بیمارستان طالقانی
Call Now Button