تغيير اللغة
ENGLISH زبان عربی زبان فارسی
هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران (شاخه مازندران) - Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons

هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران (شاخه مازندران)

دکتور محمد حسین حسامی رستمی

رئیس هیئت مدیره

دکتور عبدالحمید قلی زاده باشا

دبیر انجمن/عضو هیئت مدیره

دکتور مهدی خلیلی

خزانه دار / عضو هیئت مدیره

دکتور امید یوسف نجاد

بازرس

Call Now Button
ARABIC