هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران (شاخه اصفهان)

دکتر مجید راستی اردکانی

عضو هیئت مدیره / دبیر

دکتر حسین ابدالی

عضو هیئت مدیره / رئیس

دکتر محمود عمرانی فرد

عضو هیئت مدیره / خزانه دار

Call Now Button