هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران (شاخه اصفهان)

دکتر محمود عمرانی فرد

عضو هیئت مدیره / دبیر

دکتر حسین ابدالی

عضو هیئت مدیره / رئیس

دکتر شهرام فاضلی

عضو هیئت مدیره

Call Now Button